Mapa web    A-  A+     en  es        

Òrgans de govern

En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d’ells i qui en forma part.


Presidència


El 26 de setembre de 2019 el Ple del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental va nomenar president el senyor Albert Camps Giró.


Correspon al president les atribucions següents:

a) La representació del Consorci.

b) Convocar, presidir, suspendre, assistir i aixecar les sessions dels òrgans col·legiats del Consorci, i dirigir les sessions, fent ús del vot de qualitat en cas d'empat en les votacions.

c) Supervisar les obres, els serveis i les activitats del Consorci.

d) Mantenir una comunicació permanent amb els responsables de les institucions i entitats integrades al Consorci.

e) Exercir accions administratives i judicials.

f) Exercir la direcció superior del personal integrat al Consorci.

g) Representar, judicialment i administrativament el Consorci, i conferir manaments per a l'exercici de l'esmentada representació.

h) Aprovar la liquidació del Consorci, amb l'acord previ de la seva dissolució adoptat pel Consell Plenari i on es determinarà el procediment per dur-la a terme.

i) Exercir la potestat sancionadora del Consorci.
Comissió Executiva


El 22 d’octubre de 2019, el president mitjançant Decret de Presidència 2019PRES000074 va decretar el nomenament dels membres de la Comissió Executiva.


Està integrada pel president i un nombre de membres no superior a 2/5 parts dels membres del Consell Plenari, designats i cessats pel president.


Ens consorciatRepresentant
Ajuntament de GranollersAlbert Camps Giró (president)
Ajuntament de Santa Maria de PalautorderaJordi Xena Ibañez (vicepresident)
Ajuntament de Bigues i RiellsJoan Josep Galiano Peralta
Ajuntament de CardedeuVerònica Vidal Oltra
Ajuntament de GualbaMarc Uriach Cortinas
Ajuntament de MartorellesJoan Marc Flores Riera
Ajuntament de Mollet del VallèsMireia Dionisio Calé
Ajuntament de Montornès del VallèsJosé Antonio Montero Domínguez
Ajuntament de Vilalba SasserraJoan Pons Fiori
Ajuntament de Vilanova del VallèsYolanda Lorenzo Garcia
Consell ComarcalEmiliano Cordero Soria

L'adopció d'acords es fa mitjançant un sistema de vot ponderat, en funció dels paràmetres establerts, i el valor de vot de cadascuna de les entitats està en funció de la relació següent:


  • Municipis de menys de 5.000 habitants: 1 vot

  • Municipis entre 5.000 i 20.000 habitants: 2 vots

  • Municipis entre 20.000 i 50.000 habitants: 3 vots

  • Municipis de més de 50.000 habitants: 4 vots

  • Consell Comarcal del Vallès Oriental: 4 vots

  • Altres ens públics: 1 vot

Atribucions de la Comissió Executiva

a) Executar les obres i els serveis conforme als plans i pressupostos aprovats pel Consell Plenari.

b) Organitzar els serveis tècnics i administratius.

c) Aprovar el programa d'activitats del Consorci, programa subordinat, si escau, als plans aprovats pel Consell Plenari, el qual tindrà una vigència de caràcter anual, sens perjudici de qualsevol tipus de revisió o modificació.

d) L'administració dels béns i drets del Consorci, sempre que no corresponguin al Consell Plenari.

e) Aprovar i revisar l'inventari dels béns i drets que aportin les entitats consorciades.

f) La contractació i els expedients d'establiment de serveis.

g) Proposar al Consell Plenari l'admissió o separació dels membres del Consorci.

h) L'autorització per a la utilització dels serveis per a altres entitats, que no siguin membres del Consorci. i) Aprovar la plantilla de personal i retribucions, així com les bases de selecció de personal.

j) Exercir totes aquelles atribucions no expressament assignades a altres òrgans pels estatuts, així com exercitar totes aquelles funcions que el Consell Plenari li delegui.
Comissió Permanent

El 09 d’octubre de 2019, el president mitjançant Decret de Presidència 2019PRES000074 va decretar la creació i el nomenament dels membres de la Comissió Permanent de la Comissió Executiva com òrgan de deliberació i planificació estratègica que es reunirà amb una periodicitat mínima mensual.


Formen part d’aquesta comissió:


Ens consorciatRepresentant
Ajuntament de GranollersAlbert Camps Giró (president)
Ajuntament de Santa Maria de PalautorderaJordi Xena Ibañez (vicepresident)
Ajuntament de Bigues i RiellsJoan Josep Galiano Peralta
Ajuntament de Mollet del VallèsMireia Dionisio Calé
Ajuntament de Montornès del VallèsJosé Antonio Montero Domínguez
Ajuntament de Vilanova del VallèsYolanda Lorenzo Garcia
Comissió Especial de Comptes


El 12 de desembre de 2019, el president mitjançant Decret de Presidència 2019PRES000128 va decretar el nomenament dels membres de la Comissió Especial de Comptes.


Formen part d'aquesta comissió:Ens consorciatRepresentant
Ajuntament de GranollersAlbert Camps Giró (president)
Ajuntament de Bigues i RiellsJoan Josep Galiano Peralta
Ajuntament de CardedeuVerònica Vidal Oltra
Ajuntament de Santa Maria de Palautordera Jordi Xena Ibañez (vicepresident)
Ajuntament de MartorellesJoan Marc Flores Riera
Ajuntament de Mollet del VallèsMireia Dionisio Calé
Ajuntament de Montornès del VallèsJosé Antonio Montero Domínguez
Ajuntament de Vilalba SasserraJoan Pons Fiori
Ajuntament de Vilanova del VallèsYolanda Lorenzo Garcia
Consell ComarcalEmiliano Cordero Soria

Les funcions atribuïdes a aquesta comissió són les que estableix l'article 15 Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre.
Vicepresidència


El 21 de juny de 2021 el Consell Plenari reunit en sessió ordinària va aprovar el nomenament de Jordi Xena Ibañez com a vicepresident.
Consell Plenari


El Consell Plenari és l'òrgan suprem de deliberació i decisió del Consorci, i està integrat per cadascun dels representants dels ens integrats al Consorci.


L'elecció dels representants l'efectuarà cada membre, en la forma prevista en la normativa de règim jurídic pròpia de cada ens consorciat.


Ens consorciatRepresentant
Ajuntament de l’Ametlla del VallèsMireia Morillas Ramos
Ajuntament de Bigues i RiellsJoan Josep Galiano Peralta
Ajuntament de Caldes de MontbuiJaume Mauri Sala
Ajuntament de CampinsM. Immaculada Font Micola
Ajuntament de CanovellesFrancesc Sánchez López
Ajuntament de CardedeuVerònica Vidal Oltra
Ajuntament de CastellcirElisabeth Blaya Martí
Ajuntament de CastellterçolAntonio Massot Mesquida
Ajuntament de Fogars de MontclúsFrancesc Culell Montasell
Ajuntament de les Franqueses del VallèsFrancesc Colomé Tenas
Ajuntament de la GarrigaNeus Marrodán Torrents
Ajuntament de GraneraDolors Elias Balaguer
Ajuntament de GranollersAlbert Camps Giró
Ajuntament de GualbaMarc Uriach Cortinas
Ajuntament de la LlagostaJorge Javier Jiménez Rodríguez
Ajuntament de Lliçà d’AmuntMaria del Mar Pedrerol Villarroya
Ajuntament de Lliçà de VallMarc Rico Ramon
Ajuntament de Llinars del VallèsPere Grivé Martínez
Ajuntament de MartorellesJoan Marc Flores Riera
Ajuntament de Mollet del VallèsMireia Dionisio Calé
Ajuntament de MontmelóPere Rodríguez Rodríguez
Ajuntament de Montornès del VallèsJosé Antonio Montero Domínguez
Ajuntament de MontsenyFrancesc I. Rojas Albiach
Ajuntament de Parets del VallèsRosa Martí Conill
Ajuntament de la Roca del VallèsJordi Bacardit Martínez
Ajuntament de Sant Antoni de VilamajorFerran Calvera Cabeza
Ajuntament de Sant CeloniJosep Orra Pié
Ajuntament de Sant Esteve de PalautorderaMarc Aureli Nieto Madrid
Ajuntament de Sant Feliu de CodinesMercè Serratacó Costa
Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles Albert Bastida Marfil
Ajuntament de Sant Pere de VilamajorMiquel Angel Villamuera González
Ajuntament de Sant Quirze SafajaAnna Guixà Fisas
Ajuntament de Santa Eulàlia de RonçanaJordi Orriols Vilaró
Ajuntament de Santa Maria de MartorellesLuis Mariano Pintor Matos
Ajuntament de Santa Maria de PalautorderaJordi Xena Ibañez
Ajuntament de TagamanentVictor Palacios Martinez
Ajuntament de VallgorguinaJosep Pujol Vilamala
Ajuntament de VallromanesChantal Barber Willems
Ajuntament de Vilalba SasserraJoan Pons Fiori
Ajuntament de Vilanova del VallèsYolanda Lorenzo Garcia
Consell Comarcal
Roser Colomé Soler
Anna Cella Navarro
Emiliano Cordero Soria
Jordi Manils Tavio
Consorci del Besòs
Joan Vila Matabacas


Corresponen al Consell Plenari les atribucions següents:

a) Aprovar la modificació dels estatuts

b) Aprovar les ordenances, els reglaments i les normes de règim interior del Consorci

c) Aprovar el Pla anual d'actuació del Consorci i tots aquells plans i programes d'actuació, relatius al compliment de les seves funcions.

d) La creació i implantació de nous serveis, sempre emmarcats dins els objectius del Consorci.

e) Aprovar els pressupostos anuals d'ingressos i despeses del Consorci, així com els comptes anuals.

f) Nomenar els càrrecs de president, vicepresident, secretari, interventor i gerent del Consorci, així com la seva remoció. g) Aprovar les operacions de contractació de crèdits i altres obligacions de caràcter econòmic i financer, que en el règim general siguin de la competència del Ple de les entitats locals.

h) Vetllar pel compliment dels objectius, actuacions i funcions del Consorci.

i) Aprovar l'admissió o separació dels membres del Consorci.

j) Aprovar la dissolució del Consorci.

k) Totes aquelles atribucions l'exercici de les quals requereixi per imperatiu legal o estatutari, el vot favorable d'una majoria qualificada dels membres integrants del Consell Plenari.
Gerència


El 23 d’octubre de 2019, el president mitjançant Decret de Presidència 2019PRES000074 va decretar:

1. Nomenar Ignasi Valls Vilaró, gerent.


Són atribucions del gerent, d'acord amb les instruccions del president:

a) Executar i fer complir els acords dels òrgans de govern del Consorci.

b) Mantenir un contacte permanent amb els ens integrants del Consorci .

c) Dirigir, inspeccionar i impulsar les obres, les activitats i els serveis del Consorci.

d) Autoritzar i disposar despeses d'acord amb les directrius preses pels òrgans superiors, respecte els pressupostos anuals.

e) Dirigir el personal i constituir les comissions de treball que cregui oportunes per a un millor funcionament

f) Executar les operacions de contractació previstes per la Comissió Executiva i aquelles no previstes, de caràcter urgent, sempre dins els plans preestablerts per la mateixa Comissió.

g) Supervisar i dirigir la gestió econòmica i administrativa del Consorci. Elaborar els projectes de pressupost, programa d'activitats i inventari dels béns.

h) Proposar als òrgans del Consorci, l'adopció de mesures, acords i resolucions, que consideri necessàries per al millor compliment de les finalitats del Consorci.

i) Assistir a les sessions dels òrgans integrants al Consorci, amb veu però sense vot.

j) Exercir totes aquelles competències que li puguin ser delegades per altres òrgans.


© Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental
- Avís legal